Obchodné podmienky

GENERO GROUP, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 67384/B, IČO: 45721386, DIČ: 2023107141, IČ DPH: SK2023107141 podľa §4, sídlo: Mudroňova1723/6, 811 01 Bratislava, SR, konateľ: Mgr. Peter Mriňák (ďalej ako „predávajúci“ alebo "prevádzkovateľ")

Kontaktná adresa (korešpondenčná adresa): GENERO GROUP, s.r.o., Mudroňova 1723/6, 811 01  Bratislava, Slovenská republika.

Kontaktná osoba: MUDr. Bela Mriňáková, PhD.
Email: info@gocare.sk
Tel.:  0911 045 405

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

........................................................................................................................................................................................................... 

 

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) (ďalej len „kupujúci“) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. zákon z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z.z., 391/2015 Z.z.). Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr. SZČO), sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Predávajúci je zároveň aj:

  • prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho uvedeného v záhlaví (ďalej tiež len „e-shop“),
  • prevádzkovateľom informačného systému/informačných systémov v zmysle ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Predávajúci je platcom DPH.
 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH. Všetky ceny v rámci internetového obchodu GOCARE sú uvádzané v mene EUR. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie a platba na dobierku. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež  oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

 

Článok II
Prijatie a vybavenie objednávky, Kúpna zmluva

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Predávajúci informuje kupujúceho, že nestanovuje minimálnu hodnotu objednávky.
 2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 3. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 4. Zmluva uzavretá na diaľku je spotrebiteľskou zmluvou, ktorá je uzatvorená medzi podnikateľským subjektom a  spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť s obsahom zmluvy, ale nemá možnosť ovplyvniť jej obsah.
 5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci informuje kupujúcich, že objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie, ktorá nie je povinná ale dobrovoľná.
 6. Uzatvorením kúpnej zmluvy a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami.
 7. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 8. Zrušenie objednávky:
  Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do okamihu prevzatia tovaru bez udania dôvodu, rovnako tiež v prípade, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru. Zrušenie môže prebehnúť zo strany kupujúceho elektronicky formou emailu na adrese info@gocare.sk.
  Predávajúci má právo zrušiť̌ objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť̌ objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď̌ vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť̌ objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť̌ atď.).

 

Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka. Pre kúpnu cenu platí:
   
  • v prípade objednávky emailom, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku elektronicky,
  • predávajúci zároveň informuje spotrebiteľa, že negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa v lehote splatnosti, už nemení.
  • cena produktov alebo služieb sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru alebo služby zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare.
 1. Splatnosť kúpnej ceny: Pri zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, prostredníctvom objednávkového formulára, má kupujúci možnosť:
   
  • platby prevodom prostredníctvom tzv. platobného systému - napr. Pay Pall alebo GoPay pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené náklady (viac o možnostiach online platieb nájdete tu).
  • platby na dobierku. Pri tejto platbe je poplatok 1,- EUR. Pokiaľ cena objednávky prekročí sumu 100,- EUR za tovar, dobierka je zadarmo,
  • platby prevodom na základe vystavenej faktúry v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom. Pri platení firemných zákazníkov prevodom je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo vygenerovanej faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol, pri platbe, má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené.

   Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pred samotným prevzatím tovaru, s výnimkou osobitnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorú predávajúci jednoznačne písomne (alebo elektronicky) potvrdí kupujúcemu, po vykonaní objednávky. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Pri cene objednávky vyššej ako 100,- EUR (cena iba za tovar) poplatok za dopravu a platbu pri doručení dobierkou a neplatíte.

 2. Predávajúci môže požadovať platbu za tovar alebo službu vopred:

  • pri hodnote objednávke nad 200€ bez dopravy (zálohová platba je požadovaná na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na bankový účet alebo, v prípade vzájomnej dohody s predávajúcim, a ak webová stránka internetového obchodu takou funkciou disponuje, aj prostredníctvom tzv. platobného systému - napr. Pay Pall alebo GoPay.)
  • za tovar alebo službu, ktorý(á) sa odosiela do zahraničia (zálohová platba je požadovaná na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na bankový účet alebo, v prípade vzájomnej dohody s predávajúcim a ak webová stránka internetového obchodu takou funkciou disponuje, aj prostredníctvom tzv. platobného systému - napr. Pay Pall alebo GoPay.)
 1. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

 Článok IV
Dodanie tovaru

 1. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ (kupujúci) nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
 2. Dostupnosť tovaru: Tovar predávaný cez internetový obchod je tiež limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho. Tovar označený ako:

  Skladom: predávajúci odosiela v lehote 2 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Dostupnosť tovaru predávajúci potvrdí v potvrdení objednávky na trvanlivom nosiči.
  Objednané: predávajúci odosiela v rozmedzí 7-21 dní, od potvrdenie objednávky. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru alebo služby, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a právnych predpisov.
  Na objednávku: predávajúci odosiela v rozmedzí 7-21 dní, od potvrdenie objednávky. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru alebo služby, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a právnych predpisov.
  Pre všetky ostatné prípady dostupnosti tovaru je objednanie možné len po dohode s predávajúcim.

 

 1. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky.
 2. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť už zaplatenú cenu za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru.
 4. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar.
 5. Dodanie tovaru, na území Slovenskej republiky predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných, kuriérskych a zásielkových spoločností).
 6. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru alebo služby), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.  Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia tovaru alebo služby, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím tovaru sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke tovaru alebo služby.
 8. Pri osobnom i zásielkovom dodaní kupujúci vyznačí poznámku o poškodení tovaru v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí, ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia, ak ide o vady skryté. spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
 9. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
 10. Vznik zmluvy a platnosť tohto právneho úkonu, upravuje Občiansky zákonník, ako aj možnosť jej zrušenia, tak zo strany kupujúceho, ako aj predávajúceho. Zákon určuje niektoré možnosti zrušenia a dovoľuje aj dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim o stornovaní. Dôvodom môže byť napríklad aj technická chyba v systéme internetového obchodu.
 11. Dodanie tovaru mimo územia Európskej únie a na územie Tretích krajín je taktiež možné. Predávajúci však odporúča kupujúcemu, aby sa o možnostiach a spôsoboch odoslania a dodania tovaru, mimo územia Európskej únie a na územie Tretích krajín, informoval u predávajúceho pred samotným vykonaním objednávky tovaru alebo služby.
 12. Pokiaľ cena objednávky prekročí sumu 100,- EUR za tovar, kupujúci za dodanie tovaru na území Slovenska neplatí. Viac o prepravcoch a cenách nájdete tu.

  

Článok V
Prevzatie tovaru

 1. Predávajúci, špedičná, prepravná alebo kuriérska spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho špedičnej, prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti.
 2. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho alebo oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu, aby sa predišlo okolnosti, že tovar prevezme iná tretia osoba, ktorá nie je na to splnomocnená alebo objednávku vo vlastnom mene vôbec nevykonala.
 3. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote do 48 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
 1. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na adrese sídla spoločnosti a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie.
 2. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.
 3. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru alebo služby a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 4. Po prevzatí tovaru kupujúci odkontroluje neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). Ak je zistené narušenie obalu balenia či zásielky, alebo podozrenie o neoprávnenom otvorení zásielky, predávajúci odporúča (nenúti) kupujúcemu zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom (info@gocare.sk) predávajúcemu. Pre potreby týchto obchodných podmienok predávajúci informuje spotrebiteľa, že mu neukladá povinnosti nad rámec zákona.
 5. V prípade, že kupujúci prevezmete balíkovú zásielku od prepravcu „bez výhrad“, tzn. že nebol spísaný škodový protokol, a zistí až po rozbalení, že časť zásielky/tovaru bola poškodená, môže zásielku dodatočne u prepravcu reklamovať, a o tomto bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom (info@gocare.sk). Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Viac o reklamácii nájdete tu.
 6. V prípade reklamácie poškodenej zásielky postupujeme podľa platného reklamačného poriadku DPD alebo Slovenskej pošty, ktoré sú uvedené na ich webových stránkach www.dpd.com a www.posta.sk .

  

Článok VI
Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Odstúpenie od zmluvy: V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle (odošle) Oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť, resp. ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 5. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.
 7. Predávajúci odporúča (avšak neprikazuje) spotrebiteľovi, aby vrátený tovar odosielal doporučene a v prípade vyššej hodnoty si takúto zásielku aj poistil.
 8. Spotrebiteľ má  právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak sa však pri tom tovar poškodí, rozbije alebo znefunkční, vtedy je už kupujúci za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedný. Pri rozbaľovaní spotrebiteľ dbá na to, aby samotný obal tovaru nepoškodil, a teda znemožnil predávajúcemu jeho opätovný predaj.

 9. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

  • predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona,
  • predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 1 tohto odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,
  • predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
  • ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 1 tohto odseku,pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 1 tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 10.  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Adresa predávajúceho (pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru): GENERO GROUP, s.r.o., Ružová dolina 25 821 09 Bratislava, Slovenská republika.
E-mailová adresa (pre prípadné ďalšie informácie o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy ako aj pre zaslanie elektronického uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy): info@gocare.sk
Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorými sú podnikateľské subjekty, sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

Formulár odstúpenia od zmluvy nájdete k stiahnutiu tu.

 

Článok VII
Reklamačný poriadok 

 1. Záručná doba: Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy Slovenská republika neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste alebo faktúre. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. (Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)
 2. Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba – „záruka za akosť“ stanovená predávajúcim na 12 mesiacov.
 3. Pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby, tak sa záručná doba 24 mesiacov na takýto produkt neuplatňuje.
 4. Postup predávajúceho a spotrebiteľa alebo kupujúceho podnikateľa, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu, je bližšie špecifikovaný v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete celý tu.
   

Reklamačný formulár nájdete k stiahnutiu tu.

 

Článok VIII
Registrácia a ochrana osobných údajov

 1. Registrácia: Vyhlásenie prevádzkovateľa: "Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme GOCARE a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.“ Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy GOCARE v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."
 2. V prípade, ak kupujúci vykoná na webovej stránke aj tzv. registráciu, predávajúci ho týmto informuje, že súčasťou vykonanej registrácie, je súhlas so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu predávajúceho. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne tri krát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 750kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese predávajúceho info@gocare.sk.
 3. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

Článok IX
Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Osobné údaje spotrebiteľa sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) (ďalej len „ZoOOU“). Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 2. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 3. V prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie.   Podľa ZoOOU má spotrebiteľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.
 4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 5. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim.
 6. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému spotrebiteľom.
 7. Spotrebiteľ má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či  odvolať, a to elektronicky alebo písomne na adresu predávajúceho. Spotrebiteľ má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.
 8. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.